Konsultacje

USPRAWNIENIE
ORGANIZACJI

 

 • uporządkowanie zakresów odpowiedzialności i decyzyjności,
 • uporządkowanie struktury organizacyjnej,
 • rozwiązywanie problemów między obszarami/działami,
 • doskonalenie procesów pod kątem współpracy i efektywności.

WDROŻENIE MODELU
SUKCESJI

 

 • uporządkowanie zakresów obowiązków tak by każda osoba w firmie miała swojego kompetentnego zastępcę,
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności w pracownikach,
 • budowanie polityki upoważnień do reprezentowania firmy na zewnątrz przez wybranych pracowników.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORGANIZACYJNĄ
 

 • przygotowywanie firmy pod kątem personalnym oraz pod kątem procesów organizacyjnych do zmiany (konsolidacja firm, otwarcie nowego oddziału, wdrożenie systemu, itd.),
 • przeprowadzanie audytów personalnych i organizacyjnych,
 • przygotowanie taktyki komunikacyjnej wewnątrz organizacji,
 • analizowanie i wprowadzenie działań zapewniających bezpieczne funkcjonowanie firmy w okresie zmiany.


WDRAŻANIE PROCESÓW HR

Rekrutacja – wprowadzenie powtarzalnego procesu pozyskiwania pracowników, dzięki któremu zostaje skrócony czas rekrutacji oraz zwiększa się szanse na zatrudnienie najodpowiedniejszych osób na wolny wakat, przy jednoczesnej optymalizacji kosztu całego procesu (m.in. obniżając ryzyko nietrafnego angażu).
 

 • wewnętrzna – rekrutacja pracowników na wolny wakat z wewnątrz organizacji i zmiana ich zakresu obowiązków ze względu na: awans, rozwój pracownika, zmianę organizacji pracy w poszczególnych działach, rozwijanie zakresu działań poszczególnych obszarów w firmie, itp.
   
 • zewnętrzna - poszukiwanie pracowników z zewnątrz organizacji w wyniku zapotrzebowania na specyficzne kompetencje lub zapotrzebowania na większą liczbę osób w danym obszarze (np. produkcja, logistyka, itp.). Rekomendowana w przypadku niedoboru odpowiednich osób wewnątrz organizacji.
   


OCENA PRACOWNIKA

Jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania ludźmi. Proces określania i wskazywania właściwych zachowań w organizacji ze względu na aktualne i przyszłe wyzwania firmy oraz analizowanie w tym zakresie odchylenia od wyznaczonych standardów. Dzięki jasno opisanym oczekiwaniom pracodawcy w stosunku do umiejętności, zachowań i postaw pracowników, powstaje odpowiedni standard dobrych praktyk w firmie oraz komfortowa i maksymalnie zobjektywizowana płaszczyzna komunikacji pomiędzy obiema stronami, w której pracownicy rozwijają się zgodnie z potrzebami organizacji.
 

 • przygotowanie profilu kompetencji w firmie na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej;
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów.;
 • budowa formularzy do oceny pracownika;
 • przeprowadzenie warsztatów dla pracowników;
 • przeprowadzenie sesji coachingowych na przełożonych z zakresu dawania informacji zwrotnej;
 • warsztaty dla pracowników.
   


SYSTEM WYNAGRODZEŃ I SYSTEM MOTYWACYJNY

Systemy zapewniające jasne zasady w polityce wynagrodzeniowej w firmie. Wprowadzenie zasad otrzymywania ustalonych finansowych i pozafinansowych składników wynagrodzenia daje wiele korzyści:
 

 • pozwala na rzetelną analizę zarządczą polityki wynagrodzeń w firmie;
 • poprawia relacje pracownika z firmą oraz przełożonym;
 • podnosi zaangażowanie pracownika, gdyż oddziałowuje bezpośrednio na jego podstawową potrzebę – bezpieczeństwo.
   


KADRY

Wsparcie kadrowe dla właścicieli i menadżerów małych i średnich firm w zakresie:
 

 • prawa pracy
 • systemów wynagrodzeń, rozliczenia godzin pracy, itd.
 • wdrażania dopasowanych rozwiązań kadrowych do potrzeb firmy
 • przygotowanie lub konsultacji pism kadrowych.